• In november 2010 en maart 2011 bezochten we Gambia. We verbleven toen in Sukuta en Sanyang. Tijdens die bezoeken werden we geconfronteerd met de grote nood aan huisvesting, scholing, hygiëne en werkgelegenheid. Terug thuisgekomen zijn we samen met enkele enthousiaste vrienden met een plan begonnen hoe we kunnen helpen. En zo zag ons project het levenslicht.

  In 2011 richtten we onze werkgroep SLBS Sanyang op met de steun van de stad Maaseik en de provincie Limburg. De afkorting SLBS staat voor Sanyang Lower Basic School. Het is deze school in het dorpje Sanyang in Gambia die wij met onze projecten ondersteunen. Het doel van onze vzw is enerzijds scholenbouw en anderzijds ons waterproject.

  Dankzij de scholenbouw kunnen we ons doel bereiken in het verschaffen van degelijk onderwijs voor alle kinderen van Sanyang. Hierdoor verhogen we hun kansen op de arbeidsmarkt en zorgen we voor een betere levenskwaliteit.

  Dankzij ons waterproject willen we de lokale bevolking ook toegang verschaffen tot voldoende zuiver drinkwater en een betere hygiëne. De werkgroep wil zoveel mogelijk helpen voor betere levenskansen, meer levenskwaliteit. Zij verdienen onze inzet!

  Alleen kunnen we dit niet, met uw hulp zal het ons wel lukken!

 • During November 2010 and March 2011 we visited The Gambia and we stayed in Sukuta and Sanyang. During these visits we were confronted by the lack of housing, education, general hygiene and employment. When we came back home, we started a plan to help together with some enthusiastic friends. That’s how our project was born.

  In 2011 we officially founded our non-profit organisation (NPO) “werkgroep SLBS Sanyang” with the support of the city of Maaseik and the Limburg province. SLBS stands for Sanyang Lower Basic School. It is this school in the city of Sanyang in The Gambia that we support with our organisation. The two main goals of our NPO is building schools and our water project.

  While building schools, we can obtain our goals by providing good education for the local children in Sanyang. This improves their chances for employment in the future and by doing so, gives them a better life quality.

  Thanks to our water project, we want to let the local people gain access to adequate and healthy water supply and thus in general a better hygiene. Our organisation wants to create as much chances as possible to everyone so they can have a better life quality. They deserve our efforts!

  We cannot do this alone, but with your help we will make it possible!

Hoe kan u helpen?

We zoeken financiële steun door middel van sponsoring, geldinzamelacties, eetdagen, kienavonden, lezingen en voordrachten, enzovoort.

U kan een bijdrage storten op BE32 7360 6311 1702!

Daarnaast doen we ook aan materiële steun. We zoeken daarvoor bruikbare goederen die nog in goede staat zijn. Bijvoorbeeld kledij, schoenen, speelgoed, knutselgerief, schoolmateriaal, computers, sportgereedschap. Ook tuingerief, oude gsm’s, naaimachines, tafellinnen, beddengoed, babyspullen,… kunnen we goed gebruiken! Wij garanderen dat alles goed terecht komt!

Via deze weg willen we alvast iedereen bedanken voor alle steun (klein en groot) die we reeds mochten ontvangen! Een welgemeende dankuwel!

How can you help?

We seek financial support through sponsorships, money raising events, dinners, bingo nights, lectures and presentations, and so on.

You can make a donation at BE32 7360 6311 1702!

We also seek material support. We search for usable goods that are still in good condition. For example, clothing, shoes, toys, craft utensils, school material, computers, sport equipments. Also, garden tools, old cell phones, sewing machines, table linens, bed linens, baby equipments, ... we can perfectly use it! We guarantee that everything would be alright!

We would like to thank everyone for all the support (big or small) we already received so far. We really appreciate all sorts of help; a very big thank you!

"Geven is niet zomaar geld schenken.
Het is het verschil maken."

Kathy Calvin - Voorzitter United Nations Foundation

"Giving is not just about making a donation.
It is about making a difference."

Kathy Calvin - President United Nations Foundation