Werkgroep SLBS Sanyang - Gambia vzw

We willen elk kind kansen geven tot onderwijs. Help jij mee?

In een notedop  overzicht  van wat  de  werkgroep Sanyang  deed  dit werkjaar  in Sanyang en omgeving 2021 / 2022

-Juni 021 : bouwen van een waterbron op de primaryschool  in Sanyang                                                         Vorige jaren bouwen we reeds 2 sanitair bloks met elk 6 toiletten met spoelbak , 6 lavabo’s  en zeepdispenders en handdoeken

 – Juli 021: bezorgden we de kliniek in Banjul een toestel met diverse mogelijkheden voor  mensen in revalidatie, ook beddengoed,  handdoeken,             

 : start van de nieuwe dakconstructie van de nurceryschool en bouwen van een watertoren  Dit dak en ook de watertoren bleven  gespaard van de storm.

Oktober 021:   verdelen van schrijfgerief ,  kleurpotloden,schriften  aan  alle  eerstejaars  van de basisschool                                                                                                                                                        Ziekenhuis in Brikama en Healtcenters in Sanyang en Tanji  bezorgden we beddengoed,  handdoeken, uniformen voor  medisch personeel, medische materiaal,  kraamzorg, luiers, babyweegschaal, babyflessen,   enz

November 021:  Iedereen op de kleuterschool , de schoutsband en ook veel vissers kregen drinkbekers             : start van een tweede watertoren op de nurceryschool vlakbij de kookhut       

:  start van de renovatie van toiletten voor leerlingen  op de nurceryschool

December 021: als kerstgeschenk kregen alle 450 kleuters  een  bal of springtouw en het werd een feest  met zang en dans

 Februari 022:bezorgen van tuinschopjes voor de tuin op de basisschool  in Tanji en  T-shirts  en stoelen voor  directie van  Midsa  – organsiatie voor kinderbescherming         

Maart 022 :creatieve lessen o.a. met kralen, haken, knutselpakketten met zesdejaars op de basischool                    

: kleuters vieren Indepencece day en  kregen allen een parapluutje  en mooie armband , ook de leerkachten wilden een  parapluutje en kregen juweeltjes en make up

Einde april 022:  afwerking van sanitair blok op de nurceryschool

Mei 022 :  uitdelen van  knuffels aan  alle 450 kleuters

We blijven lesjes geven over hygiene  en  creativiteit  aan kleuters en op  primaryschool en  begeleiden 8  studenten op het secundair onderwijs,  evalueren en geven hen kansen  tot verder studeren. We  bezoeken diverse compounds met delen van kledij, schoenen, speelgoed en voedselpakketten

Hartelijk dank aan  onze  fantastische sponsors & sympathisanten

U kan ons steeds helpen ,  uw steun hoe dan ook is van harte welkom.                                                            We steunen lokale handelaars, daarom doen we hier aankopen  om ze hier  te delen.

Einde mei zit ons werkjaar er op. De examens beginnen, het schooljaar loopt ten einde .                                  Dit is slechts een korte vermelding,  meer over ons vind je op  www.slbs-sayang.com  u  kan ons steunen: Neem deel  aan onze eetdag in augustus in leopoldsburg  en  in september een vioolconcert in Maaseik  Mzeer info volgt nogop  onze website en facebook 

 Dank en graag tot ziens   Het bestuur

In a nutshell overview of what the Sanyang working group did this year in Sanyang and the surrounding area

– June 021 : construction of a water source at the primary school in Sanyang

In previous years we have already built 2 sanitary blocks, each with 6 toilets with sink, 6 sinks and soap dispensers and towels

-July 021: we provided the clinic in Banjul with a device with various options for people in rehabilitation, including bed linen, towels,                                                                                                                                : start of the new roof construction of the nurcery school and construction of a water tower                                           

This roof and the water tower were spared from the storm.

– October 021: distributing writing materials, colored pencils, notebooks to all first years of primary school    : Hospital in Brikama and Health Centers in Sanyang and Tanji, we delivered bed linen, towels, uniforms for medical staff, medical equipment, maternity care, diapers, baby scales, baby bottles, etc

– November 021: Everyone at the kindergarten, the bailiff and also many fishermen received drinking cups               –

: start of a second water tower at the nurcery school near the cooking hut                                                                       –

:  start of renovation of toilets for students at the nurcery school

– December 021: as a Christmas present all 450 toddlers received a ball or skipping rope and it became a party with song and dance

– February 022: delivery of garden shovels for the garden at the primary school in Tanji                                                                                            -: sharing T-shirts and chairs for the management of Midsa – organization for child protection

– March 022: creative lessons including beads, crochet, craft packages with sixth year at primary school                      -:toddlers celebrate Indepencece day and all received an umbrella and beautiful bracelet, the leather workers also wanted an umbrella and received jewels and make-up

– End of April 022 finishing of sanitary block at the nurcery school

– May 022: handing out hugs to all 450 toddlers

We continue to give lessons about hygiene and creativity to toddlers and primary school and guide 8 students in secondary education, evaluate and give them opportunities to continue studying.  While we visit various compounds with parts of clothing, shoes, toys and food packages

Thank you to our fantastic sponsors & sympathizers

You can always help us, your support in any case is very welcome. We support local merchants, so we make purchases here to share them here.

Our working year will come to an end at the end of May. The exams are starting, the school year is coming to an end. This is just a short mention, more about us can be found at www.slbs-sayang.com

– you can support us: Take part in our dinner day in August in Leopoldsburg and in September a violin concert in Maaseik; More info will follow on our website and facebook        Thanks and hope to see you soon

0 Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>